Kvikkjokk-Kabla FUR

Kvikkjokk-Kabla fjällurskog omfattar lågfjällsmassivet Kabla, med omgivande skogsbård. Området innehåller både tallurskogar och granurskogar, vidsträckta myrar, björkskogar och kalfjäll. 

Gammelskog

Vy över Kvikkjokk-Kabla fjällurskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kabla består i sin östra hälft av urberg och i sin västra del av yngre fjällberggrund. Till fjällberggrunden hör kalkrikare bergarter. I Kablamassivets branter hittar vi därför en vegetation som kräver mer kalk och annan näring i marken. I skogarna finns frodiga partier med fjälltorta och stormhattar. I branterna växer fjällbrud, tibast, röda vinbär och röd trolldruva. Även den kalkälskande fjällsippan, lapska alprosen och purpurbräckan hittar vi här. Nere i granskogen finns den sällsynta ormbunken ryssbräken.  

En större del av Kablamassivet har en magrare vegetation med gräs hed där snön ligger djupare på vintern och på snöfattiga marker växer krypljung, fjällgröna, lappljung och ripbär.

Värdefulla vildmarksskogar med spår av människor

De vidsträckta urskogarna runt fjället är särskilt värdefulla. Månghundraåriga tallskogar på torrare mark övergår till granurskogar på rikare och fuktigare områden. Den vildaste delen av området är dalgången Tjuoltavágge, som med grova tallskogar och rika fjällbjörksluttningar skär rakt in mot väster i de stora älgarnas och björnarnas land.  

Hela området är väglöst land, ett riktigt vildmarksområde. Men här finns spår efter den gamla tidens människor, nybyggarnas hässjestörar på slåttermyrarna och betydligt äldre samiska boplatser. Området är viktig renbetesmark, särskilt höst och vår. Fornlämningar i form av härdar, kåtaplatser och fångstgropar visar att området har nyttjats under lång tid.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2000

Storlek: 492 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000