Kåbdalisvare

Kåbdalisvare ligger i ett naturskönt, småkuperat moränbacklandskap med flera små tjärnar, myrar och åsar.

Barrskog med lövträd i höstfärger

Kåbdalisvare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet ligger på nordsluttningen på berget Kåbdalisvare. Här växer det gammal, urskogsartad skog. Det finns gott om träd som har överlevt skogsbränder, så kallade överståndare, som nu har en ålder uppemot 300 år. I norra delen drog en brand fram i slutet av 1800-talet. De granar som överlevde den branden är nu uppemot 400 år!  

Gott om lavar i gammelskogen

Den gamla skogen är draperad av hänglavar och indikatorarter för gamla granskogar finns i hela området. Bland dessa märks en påtagligt rik förekomst av knottrig blåslav och ostticka. Rosenticka förekommer också spritt i hela området och övriga intressanta arter är bland annat ullticka, liten sotlav, gammelgransskål och harticka.

I delar av reservatet finns det gott om grova sälgar. Många av sälgarna är rikt bevuxna med den vackra gröna lunglaven, som ibland får sällskap med den gråare skrovellaven. På en del sälgar växer även dofttickan, eller nordlig anisticka som den tidigare hette, som sprider sin väldoft i gammelskogen.

Barrträd med gott om hänglav

Hänglav i Kåbdalisvare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
• göra upp en mindre eld

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat