Kåbdajaure

I reservatet finns gamla, urskogsliknande skogar som har präglats av forna skogsbränder. När du vandrar i det natursköna, småkulliga, moränbacklandskapet kan du uppleva både magra tallskogar på lavmark och frodiga, lövrika gransumpskogar.

Huggen högstubbe omgiven av barrskog

Kåbdajaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kåbdajaure naturreservat ligger i ett moränbacklandskap av Veikityp som har bildats av landisen och karaktäriseras av distinkta, mer eller mindre cirkulära uppstickande platåer avgränsade med kantryggar.

I höjdlägen inom reservatet hittar du tallskog medan sluttningarna kläs av barrblandskogar eller granskogar. I svackor och dråg växer fuktig granskog, ofta frodig och med stort inslag av lövträd. Den åldrande skogen i naturreservatet är en av de sista resterna av den mäktiga gammelskog som en gång klädde hela det omgivande moränbacklandskapet.

Skogens utseende och karaktär är i hög grad påverkad av de bränder som dragit över området i olika omgångar. Bränderna är inte exakt daterade i tid, men den senaste större branden skedde antagligen för 100-150 hundra år sedan.

Arter i reservatet

Områdets gamla skogar och stora variation i skogstyper främjar ett rikt fågelliv. I området kan man stöta på flera av den gamla naturskogens typiska arter, som exempelvis tjäder, lavskrika och tretåig hackspett.  

Från sjön Kåbdajaure i reservatets norra del rinner Kistabäcken västerut genom myrar och ett pärlband av mindre sjöar på sin väg ner mot Stora Luleälven. På gamla senvuxna granar längs bäcken växer den sällsynta ringlaven. Arten är kräsen och växer uteslutande i fuktiga skogar med mycket höga naturvärden. Själva bäcken är också högst skyddsvärd med sin stora förekomst av flodpärlmussla, en annan sällsynt art som ställer mycket specifika krav på sin livsmiljö.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2015

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat