Granberget på Stor-Granberget

Gammelskog med död ved

Gammelskog i Granbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns det många sällsynta skalbaggar. De trivs i alla de döda träd som står och ligger överallt i naturreservatet. En av dem är den sällsynta större barkplattbaggen, som gärna lever på liggande granar.

Naturreservatet breder ut sig på den svaga nordvästsluttningen av Stor-Granberget. Granberget bjuder på urskogsartade granskogar, myrmarker och skogar av sumpskogskaraktär. Genom reservatet flyter flera mindre bäckar. Längs bäckarna är vegetationen ofta frodig och här finner man arter såsom torta, skogsnäva och majbräken.

Orörd skog

Eftersom skogen i området är nästan helt opåverkad av skogsbruk finns här mycket död ved. Den stora mängden död ved bidrar till en ovanligt rik skalbaggsfauna. Under barken på liggande granar har man hittat larver från skalbaggar som är mycket sällsynta i Sverige, exempelvis större barkplattbagge Pytho kolwensis och Agonum mannerheimi (endast två tidigare fynd i Sverige).

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 16 kilometer sydväst om Överkalix. En skogsbilväg går genom reservatet som nås söderifrån via skogsbilvägar från Storsvedjan eller norrifrån via skogsbilvägar från vägen mellan Hedensbyn och Talljärv (vid Däldberget). Tyvärr är vägen inom reservatet bitvis i dåligt skick. Därför rekommenderas att parkera bilen i anslutning till vägen och gå till fots inom reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss