Päivävuoma

Päivävuoma är ett stort och variationsrikt våtmarksområde som dessutom är orört. Päivävuoma har länge varit känd som en rik fågellokal. 

Illustration av hjortronblomma

Hjortronblomma. Illustration: Jonas Lundin

I reservatet finns hässjestänger och lador kvar som minne av myrslåttern. Det finns även lämningar efter härdar samt ett rengärde.

Tjärnar i sydvästra delen

Päivävuoma naturreservat består av två myrområden, som båda avvattnas till Råneälven. Myrarna vilar på granit och är därför fattiga på kalkkrävande arter. På myrarna växer ett antal starrarter på ett underlag av vitmossa och andra mossor. Ett flertal tjärnar och gölar finns främst sydväst i reservatet.

Renbete och vinterhö

Renarna betar gärna på myrarna. Spår efter ett gammalt rengärde och många eldstäder vid myrkanterna visar att området länge varit viktigt för renskötseln. Myrmarkerna var förr också viktiga för bönder, som här skördade starr och fräken som vinterfoder åt kreaturen.

Fåglarnas paradis

Päivävuoma är känd för sitt rika fågelliv. Här häckar sångsvanar, tranor och sädgäss tillsammans med vadare som grönbena och enkelbeckasin. Några lappländska rariteter trivs i området: videsparv, dvärgbeckasinen och myrsnäppan. Här kan man också se brushanarnas danslekar och blå kärrhökens jakt efter sorkar och grodor.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2003

Storlek: 27,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000