Lina FUR

Lina Fjällurskog är ett vidsträckt reservat med barrskog, stora myrområden, sjöar, vattendrag och uppstickande fjällbjörksklädda lågfjäll.

Illustration av gammelskog

Gammelskogen är viktig för många arter. Illustration: Jonas Lundin

 Längs fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Lina fjällurskog ingår som en länk i den kedja av skyddade områden som ligger längs fjällranden.

Området karaktäriseras av gamla barrskogar, vidsträckta våtmarker och lågfjäll med fjällbjörk. Västra delen av området ligger ovanför gränsen för obrutet fjällområde och i stort sett hela området ligger ovanför 1969 års skogsodlingsgräns. Landskapet är mosaikartat med omväxlande myr- och skogsmarker samt många sjöar.

Här finns en stor mängd arter knutna till död ved, exempelvis kryptogamer som ostticka, rosenticka, lappticka och vedtrappmossa. Här finns många rödlistade arter som behöver gammal skog med gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter brand. Tack vare områdets mångformighet trivs också ett stort antal fåglar i området. Några exempel på fågelarter är fjällvråk, jorduggla, blå kärrhök, mindre hackspett, tallbit, salskrake, brushane, mosnäppa, stjärtand, nordsångare och sädgås. Utter finns också i området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Lina fjällurskog består av ett äldre naturreservat och ett domänreservat. Reservatet har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Inom reservatet finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor. Hela området utgör åretruntmarker för renskötsel, visa hänsyn när ni vistas i reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2000

Storlek: 981 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Malmbanan skär genom området i nord-sydlig riktning.