Hänghuvudet

På Hänghuvudets sluttning reser sig en frodig granskog med riktigt storvuxna granar som är minst 30 meter höga. På marken växer högörter som skogsnäva, trolldruva och den giftiga tibasten som blommar med sina vackra rosa blommor på bar kvist om våren.

Skogklätt berg

Hänghuvudet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I områdets östligaste del, intill skogsbilvägen finns ett område met ett flertal fornlämningar i form av boplatsgropar.

Skogen på Hänghuvudet har växt upp efter en brand som härjade här för cirka 150 år sedan. Skogen är i stort sett helt opåverkad sedan dess. Träden står tätt och har börjat dö och falla till backen på grund av utrymmesbrist. Det finns mycket lövträd insprängt i granskogen, både björk och sälg såväl som asp och rönn.  

Längs den södra kanten av stupet finns ett mindre område där en skogsbrand drog fram i början av 1990-talet. Mycket av skogen dog vid branden men flera äldre tallar överlevde. Här växer bland annat svart- och röd trolldruva.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2010

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.