Grankölen

Här finns en lövrik naturskog med höga naturvärden och gott om lövträd. Skogen här har vuxit upp efter en brand i slutet av 1800-talet.

Gammal barrskog

Grankölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger på norra sidan om berget Grankölen och breder ut sig på den svag sluttande nordsidan. I den västra delen sträcker en myr ut sig i nord-sydlig riktning och i myrens norra ände rinner Kölmellanbäcken fram. Den rinner sedan genom skogen nerför sluttningen. Bäcken ingår i Råneälvens avrinningssystem och ingår därmed i Natura 2000-området Råneälven.

Skogen i naturreservatet har vuxit upp efter en brand som ägde rum här i slutet av 1800-talet. Det finns gott om lövträd och de är extra viktiga eftersom de är sällsynta i dagens brukade skogar. På gamla aspar i reservatet kan du till exempel få syn på den sällsynta dofttickan. Innan du ens ser den kanske du känner anisdoften som den sprider omkring sig. I Grankölen finns många av gammelskogens fåglar som till exempel den nyfikna lavskrikan.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2016

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns tillgängliga i reservatet.