Skarjevare

Själva berget Skarjevare, eller Skárjjávárrie som det heter på samiska, ligger i södra kanten av reservatet och reser sig närmare 100 meter över sjöarna och hedarna norr om berget.

Gles gammelskog

Skarjevare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fram till för cirka 40 år sedan fanns relativt gott om 200-300 år gamla tallskogar runt Arvidsjaur, men nu är Skarjevare, med sina drygt fyra hektar, ett av de större kvarvarande områdena med gammal tallskog på torr hedmark.

Hedmark med gles tallskog

Reservatets främsta särdrag är den flacka och torra heden med gles, gammal tallskog, en naturtyp som täcker större delen av reservatet. Men Skarjevare är ingen urskog i strikt bemärkelse men den har många drag av ursprungliga skogar, inte minst för att skogen har många väldigt gamla träd och att den aldrig varit kalhuggen, utan har varit kontinuerligt beskogad i århundraden. Det finns också många djur och växter i reservatet som är karakteristiska för urskogarna. Bland annat kan den som har tur få se den orädda lavskrikan som är starkt förknippad med den hänglavsbeklädda gammelskogen i norr, den så kallade taigan. I barken på solbelysta gamla tallar kan ibland ses halvcentimeterstora ovala hål. Det är kläckhålen från reliktbock, en skalbagge som är specialist på levande gamla tallar.

Stubbar från förr

Skogen är oftast olikåldrig men 200-300-åriga träd dominerar. Långt tillbaka har skogen påverkats av skogsbruk genom att man huggit ut särskilt grova och fina timmertallar. Fortfarande syns många gamla stubbar som påminner om skogshuggarna från förr som fällde träden med yxa och svans. Här och var kan man fortfarande stöta på 400-500-åriga gamla tallar, träd som ratats på grund av att de inte höll måttet som timmerträd. Dessa har ofta kilformade ”sår” i basen av stammen, brandljud, som de fått av hettan från gamla skogsbränder. Är det träkol i såret har tallen varit med om mer än en brand.

Det är inte bara naturen som är skyddsvärd i Skarjevare. I reservatet finns också många kultur- och fornlämningar, bland annat fångstgropar och gamla samiska eldstäder, härdar, men också ett par tjärdalar.

Fyra skogstjärnar

I södra delen av reservatet finns fyra skogstjärnar av vilka Fásttajávrie är den största. Där finns ett vindskydd till vilket det går en stig från parkeringen. I slutet av 1990-talet drogs en grovbruten skogsväg in i området. Man får inte köra på vägen men den är ett enkelt landmärke som kan följas tillbaka till parkeringen.

Föreskrifter

Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
· vandra
· tälta
· göra upp eld. Ta gärna med egen ved!
· plocka bär och matsvamp
· fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att köra snöskoter utanför markerad skoterled. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat