Nybruksberget

Reservatet har fått sitt namn av det flacka Nybruksberget som finns i södra delen av området och utgörs av lättvandrade natursköna skogar med insprängda åsar och vätar.

Gammelskogen

Nybruksberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hackspettshål och insektsgnag

Det finns gott om hålträd i reservatet liksom rikligt med spår av tretåig hackspett på gran och tall. Kanske kan du få syn på ringarna den gör på stammarna när du vandrar genom området. Även tallar med färska spår av reliktbock hittades i reservatet. Insekten finns bara i gamla levande solbelysta tallar, helst ska träden ha stått fritt en längre tid. Även reliktbocken är hotad eftersom färre och färre äldre tallar får stå kvar.

Gammelskogar fulla av liv

Skogarna är till stor del urskogsartade och består främst av barrblandskog men det finns även mer renodlade gran- respektive tallskogar. Själva berget kläs av urskogsartad barrblandskog där trädgrenarna är rikligt draperade av garnlav. Det finns gott om stående och liggande död ved av både tall och gran vilket gör du att du hittar arter som doftskinn och ostticka. Dessa svampar som växer på ved är beroende av det finns en konstant tillförsel av döda träd och blir allt ovanligare i dagens brukade skogar.

Nybruksberget är rikt på våtmarker och sumpskogar med en koncentration i områdets centrala och östra del. Här rinner även en bäck österut genom myrstråket.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ned. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2014

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat