Gåbddie

Gåbddie är ett litet men naturskönt område och reservatet består av berget Gåbddies topp som når 550 meter över havet och dess tämligen branta sydsluttning. Längst ner i sluttningen finns den välbesökta fiskesjön Tjuvvielgejávrrie.

Gammelskog

Gåbbdie. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Sluttningen kläs av en lövrik och helt orörd barrblandskog. Urskogen har kommit upp efter en skogsbrand för cirka 230-250 år sedan. Brandhistoriken syns inte minst på det stora inslaget av grov gammal asp och sälg i skogen som har fått chansen att växa upp efter branden. Vid kallkällor och fuktdråg samt på toppen av berget finns ännu äldre skogar som har undgått den senaste branden.  

Områdets rika trädslagsblandning återspeglas också i den döda veden, framför allt bland liggande döda träd men även bland döende stående träd. Reservatets rika variation av olika sorters död ved ger livsutrymme åt en mängd sällsynta vedlevande arter. Som vedsvamparna rosenticka, lappticka och ullticka som är beroende av att det alltid finns en oavbruten tillgång av liggande döda träd.  

Att området inte har påverkats av skogsbruk märks genom att träden står mycket tätt i skogen och att det är en stor spridning i stammarnas grovlek.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld. Vid eldning är det tillåtet att ta löst liggande kvistar och grenar.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat