Västra Njaltaheden

Den gamla tallskogen på Västra Njaltaheden är ljus och öppen och bjuder besökaren på lätt vandring på den böljande heden. Den uppmärksamme kan ha turen att upptäcka de små, ovala hål i den tjocka barken på solsidan av de äldsta tallarna. Det är den sällsynta reliktbocken som gjort dem.

Skog

Västra Njaltaheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Västra Njaltaheden är ett större hedartat område i östligaste kanten av Arjeplogs kommun, alldeles öster om den stora sjön Storavan i höjd med Storön. Reservatet är ett av de två återstående områdena med äldre naturskog som återstår på Njaltaheden (Jaldda på samiska). Njaltaheden kännetecknas av en svagt böljande tallhed på övervägande torr moränmark men inslag av friskare partier med tjockare ris och mossa.

Skogen är nästan uteslutande tallskog av relativt senvuxen karaktär med tämligen höga och slanka träd. Generellt finns gott om tallar i åldern 250-300 år som ställvis kan vara den dominerande åldersklassen, men oftast är de blandade med en yngre generation tallar som är cirka 90-120 år och som sannolikt vuxit upp efter en skogsbrand. De så kallade brandljuden (stamskada i basen av gamla träd orsakat av brand) man ser i många gamla tallar, men även enstaka gamla vårtbjörkar, vittnar om att så är fallet. Även utglesningen genom plockhuggningar har sannolikt lett till etablering av yngre träd. Enstaka mycket gamla tallar påträffas också i reservatet, träd som är 400-500 år gamla och som lämnats på grund av att de varit krokiga eller ovanligt senvuxna. Dessa är i regel märkta av flera bränder.

Arter

Den bitvis torra, hedartade marken och att skogen är gammal med lång trädkontinuitet skapar goda förutsättningar att hysa många av de mer ovanliga marksvampar som är knutna till sandtallskog. Tillgången på död ved, liggande och stående döda träd, varierar starkt inom området, från väldigt sparsamt till rikligt, men överlag finns spridda lågor och torrträd av tall som är viktiga för många sällsynta organismer, framförallt vedsvampar och olika typer av vedlevande skalbaggar och deras larver. Exempel på sådana sällsynta arter är vedsvamparna fläckporing och gräddporing samt dvärgbägarlav som bara växer på mycket gamla tallstockar. En annan är reliktbocken, en skalbagge vars larver lever i barken av gamla tallar. Västra Njaltaheden verkar ha en stadig population av reliktbock, som är knuten till gamla, solbelysta tallar, då de karakteristiskt ovala kläckhålen kan påträffas i barken av äldre tallar i alla delar av området.

Här kan man också få se gammelskogens typiska fåglar lavskrika och tretåig hackspett, vilka båda också är rödlistade på grund av att det nu finns mycket litet kvar av gamla skogar som den på Njaltaheden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
· tälta
· vandra
· köra snöskoter på väl snötäckt mark
· göra upp eld
· plocka bär och matsvamp
· fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2013

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat