Nymoran

I Nymorans naturreservat finns gammelskogar varvat med myrmarker med mycket höga naturvärden. En skogsbilväg passerar området.

Myr med träd

Nymoran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tvärs genom reservatets södra del rinner Gargån, som längre nedströms, utanför reservatet, ingår i Vindelälvens Natura 2000-område. I den södra delen finns också tre mindre tjärnar. I Nymoran finns också en ås, som är uppbyggd av isälvssediment efter den senaste istidens avsmältning.

Här finns gott om 400-åriga tallar, gammelgranar och rikligt med död ved. På myrholmarna växer en glesare skog och runt Gargån finns det här och där urskogsartad gransumpskog, något som är mycket ovanligt i dagens moderna skogslandskap. På liggande, döda granlågor finns bland annat violmussling, en svamp som bara växer där skogen är mycket gammal och inte har avverkats.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

​Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2016

Storlek: 5,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.