Vitberget

Vitberget har landskapet Norrbottens allra högsta topp, 594 meter över havet, och en naturskog som bjuder på en mångfald av miljöer med stor betydelse för en mängd arter. I reservatet finns bland annat den mycket ovanliga laven långskägg, som endast är känd från ett fåtal andra platser i länet.

Skog

Vy från Vitberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är ett bergsmassiv med 6 toppar och mellanliggande sänkor. Massivet höjer sig cirka 300 meter över omgivningen.

Vitbergstoppen är den nordligaste toppen i massivet och den är alltså med sina 594 meter över havet den högsta punkten i landskapet (men inte i länet) Norrbotten. Vitbergstoppen kallas ibland "tornet" av lokalbefolkningen eftersom att det tidigare har stått ett brandbevakningstorn där. Idag finns endast grundplintarna från brandtornet kvar. Här ligger också en stuga som tillhör Vidsel skoterklubb. Det finns en stig från den lilla parkeringen öster om reservatet upp på Vitbergstoppen, men den är i nuläget (februari 2020) dåligt markerad och delvis svår att hitta.

Längre söderut i massivet ligger toppen Vitbergsknacken, även kallad "knacken".

Karga toppar och frodiga slänter

Naturen är väldigt variationsrik. Stora delar utgörs av gles granskog med en del björk och tall. På de högsta topparna växer endast björk. Som kontrast till den karga höjdlägesskogen är sluttningarna klädda med frodiga och örtrika granskogar.

I reservatets centrala delar finns den mest urskogslika skogen, med fallna och murknande träd. Här finns flera små myrar och en bäck omgiven av frodig grönska. Reservatet innehåller också tallskog, där man kan se spår efter en brand som inträffat för cirka 150-180 år sedan.

Det sällsynta långskägget

I östra delen av Vitberget rinner flera små bäckar i anslutning till våtmarken Hålbäcksmyrorna. Längs en av bäckarna har en mycket sällsynt hänglav hittats. Den heter långskägg och växer på granar i långa slingor. Långskägg är endast känd från ett fåtal andra platser i Norrbotten. Att den finns här signalerar att skogen är gammal och har mycket höga naturvärden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Jokkmokk/Älvsbyn

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 7,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000