Vitberget

Vitberget har landskapet Norrbottens allra högsta topp, 594 meter höver havet, och en naturskog som bjuder på en mångfald av miljöer med stor betydelse för en mängd arter. I reservatet finns bland annat den mycket ovanliga laven långskägg, som endast är känd från ett fåtal andra platser i länet.

Skog

Vy från Vitberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är ett bergsmassiv med 6 toppar och mellanliggande sänkor. Massivet höjer sig cirka 300 meter över omgivningen och i norr tronar den högsta toppen Vitbergsknacken, även kallad "knacken", 594 meter över havet. Här finns en stuga som är öppen för allmänheten och det är väldigt fint i omgivningarna. Själva Vitbergstoppen kallas ibland "tornet" av lokalbefolkningen eftersom att det tidigare har stått ett brandbevakningstorn där. 

Naturen är väldigt variationsrik. Stora delar utgörs av tuktad, gles granskog med inslag av björk och tall. På de högsta topparna växer endast björk. Som kontrast till den karga höjdlägesskogen är sluttningarna klädda med frodiga och örtrika granskogar. I reservatets centrala delar finns den mest urskogslika skogen, med fallna och murknande träd. Här finns flera små myrar och en bäck omgiven av frodig grönska. Reservatet innehåller också tallskog, där man kan se spår efter en brand som inträffat för cirka 150-180 år sedan.

I östra delen av Vitberget rinner flera små bäckar i anslutning till våtmarken Hålbäcksmyrorna. Längs en av bäckarna har en mycket sällsynt hänglav hittats. Den heter långskägg och växer på gran i långa slingor. Långskägg är endast känd från ett fåtal andra platser i Norrbotten och att den finns här signalerar att skogen är gammal och har mycket höga naturvärden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skoterled Skoterled
 • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Jokkmokk/Älvsbyn

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 7,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000