Tuomikursun

Reservatet som är en skogs- och myrmosaik erbjuder särpräglade miljöer och något så ovanligt som granar som har överlevt åtminstone två tidigare bränder som har härjat i området. 

Gammelskog

Tuomikursun. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området är flackt och består av en skogs- och myrmosaik samt delar av ett större fastmarksområde i väster. Nära Tuomikursun ligger naturreservatet Suorsapakka.

Delar av två större våtmarksområden berör området, Kuusivuoma i öster och Junkuvuoma i norr. Delar av våtmarkerna är trädbevuxna, både av björk och av tall. Myrtallarna har ofta nått en hög ålder. I de norra och nordöstra delarna av området rinner flera mindre bäckar genom området. I anslutning till dessa övergår skogen till snabbväxande granskog där det finns gott om örter som pryder marken.

Skogarna i Tuomikursun utgörs av en annorlunda brandpräglad skogstyp som mer påminner om brandpräglad tallskog fast att det är granen som dominerar i området. I vissa delar växer stammarna tätt, något som är typiskt för områden där brand har dragit fram. I andra delar står träden mycket glesare. Där det finns mer öppna ytor är det vanligt att se yngre gran som har haft möjlighet att växa upp på grund av mer gynnsamma förhållanden jämfört med den slutna skogen.

I väster är skogen övervägande urskogsartad och har karaktären av äldre skog som har vuxit upp efter brand. Det finns gott om lövträd som björk, asp och sälg. Granar som har överlevt tidigare bränder och med skador på stammen, så kallade brandjud, förekommer rikligt. Något som bekräftar området särprägel är förekomsten av gran med dubbla brandljud, en sällsynt företeelse i Norrbottens naturskogar.

Mot öster växer det övervägande bara gran- och lövskog av sumpskogskaraktär där det finns gott om både gamla träd och död ved av både gran och björk.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala              

Bildat år: 2011

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat