Tervajoki

Tervajoki ligger cirka 18 kilometer nordväst om Pajala och är ett urskogsartat skogsområde med gott om död ved och många hotade vedsvampar.

Gammelskog med död ved

Tervajoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här finns stora ytor av sumpskog samt kalkpåverkade marker med krävande växter som röd trolldruva, ormbär, tibast och den för Norrbotten mycket sällsynta fjällnässlan har också hittats. Strutbräken förekommer rikligt. Bland de vedsvampar som noterats kan nämnas rosenticka, lappticka och den sällsynta brandtickan.

Delar av Tervajoki utgör det nordvästra hörnet av ett stort myrkomplex, Salmivuoma-Ruotovuoma. Våtmarksområdet är ett variationsrikt skogs-myrkomplex där stora delar består av rikkärr.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000