Blåkölen

Blåkölen är en av länets mest värdefulla granurskogar, där man hittar många av urskogens växter och djur.

Barrblandskog

Blåkölen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I skogen syns spår efter gamla skogsbränder, brandsår i tallstammarna och kolnade stammar. Större delen av berget är bevuxet med granskog, mindre delar består av tallskog, myrar och hällmarker. Särskilt på högre höjd hittar man tallar, som är upp emot 400 år gamla.  

Blåkölen är rikare på sällsynta skalbaggar än någon annan granurskog i landet. I området är 421 skalbaggsarter funna. Av dessa anses cirka 40 stycken vara hotade. Den största rariteten är den stora barkplattbaggen, Pytho kolwensis. Djurlivet i övrigt är rikt i reservatet. Kungsörn och lodjur förekommer regelbundet. Lavskrika, lappmes, tretåig hackspett och tjäder är andra arter som ger berget en lappländsk prägel.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 7,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000