• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2015:15
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2016

På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har Länsstyrelsen tagit fram föreliggande verksamhetsplan avseende kalkning av sjöar och vattendrag budgetåret 2016. Verksamhetsplanen utgör ett av flera underlag för HaV:s fördelning av medel till kalkning av sjöar och vattendrag 2016 i Kronobergs län.

Försurningen är ett av länets största miljöproblem. Hela 56 % av alla länets 1 122 sjöar (>1ha) beräknas idag vara försurade p.g.a. mänsklig påverkan. Behovet av fortsatt kalkning är således stort.

Kalkning är nödvändigt för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv, i väntan på att miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning uppnås.

Kontakt