Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2015:15

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2016

På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har Länsstyrelsen tagit fram föreliggande verksamhetsplan avseende kalkning av sjöar och vattendrag budgetåret 2016. Verksamhetsplanen utgör ett av flera underlag för HaV:s fördelning av medel till kalkning av sjöar och vattendrag 2016 i Kronobergs län.

Försurningen är ett av länets största miljöproblem. Hela 56 % av alla länets 1 122 sjöar (>1ha) beräknas idag vara försurade p.g.a. mänsklig påverkan. Behovet av fortsatt kalkning är således stort.

Kalkning är nödvändigt för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv, i väntan på att miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning uppnås.

Kontakt