• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2014:28
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2015

På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har Länsstyrelsen tagit fram föreliggande verksamhetsplan avseende kalkning av sjöar och vattendrag budgetåret 2015. Verksamhetsplanen utgör ett av flera underlag för HaV:s fördelning av medel till kalkning av sjöar och vattendrag 2015 i Kronobergs län.

Försurningen är ett av länets största miljöproblem. Hela 56 % av alla länets 1 122 sjöar (>1ha) beräknas idag vara försurade p.g.a. mänsklig påverkan.

Behovet av fortsatt kalkning är således stort. Kalkning är nödvändigt för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt och djurliv, i väntan på att miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning uppnås.

Kontakt