Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2014:28

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Verksamhetsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län 2015

På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har Länsstyrelsen tagit fram föreliggande verksamhetsplan avseende kalkning av sjöar och vattendrag budgetåret 2015. Verksamhetsplanen utgör ett av flera underlag för HaV:s fördelning av medel till kalkning av sjöar och vattendrag 2015 i Kronobergs län.

Försurningen är ett av länets största miljöproblem. Hela 56 % av alla länets 1 122 sjöar (>1ha) beräknas idag vara försurade p.g.a. mänsklig påverkan. Behovet av fortsatt kalkning är således stort. Kalkning är nödvändigt för att uppnå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växtoch djurliv, i väntan på att miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning uppnås.

Kontakt