Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 470

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. De många verksamheterna längs Mörrumsån har skapat unika miljöer av varierande funktion och ålder. Detta har givit ett mångfacetterat och representativt kulturlandskap med historiskt djup och hög dignitet.

Mörrumsåns huvudfåra är utpekat som särskilt värdefullt vattendrag enligt Riksantikvarieämbetet.

Kontakt