Vattenanknutna kulturmiljöer vid Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
274
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Bräkneån

Bräkneåns avrinningsområde (HARO 84) innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden.

Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse- och målkonflikter som kan uppstå mellan natur- och kulturvård när åtgärder ska genomföras.

Kontakt