Vattenanknutna kulturmiljöer vid Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 274

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Vattenanknutna kulturmiljöer vid Bräkneån

Bräkneåns avrinningsområde (HARO 84) innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden.

Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse- och målkonflikter som kan uppstå mellan natur- och kulturvård när åtgärder ska genomföras.

Kontakt