Uppföljning av orangefläckig brunbagge i Kronobergs län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
511-2038-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Orangefläckig brunbagge

Naturvårdsverket har givit i uppdrag åt Länsstyrelserna att upprätta åtgärdsprogram närmare 200 hotade arter och naturtyper (ÅGP). Dessa åtgärdsprogram är ett verktyg för att uppnå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar även till att uppnå ”Aichimål 12” inom Konventionen för biologisk mångfald som handlar om att senast år 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus samt mål 15, delmål 15.5 i de globala målen för hållbar utveckling om att hejda förlusten av biologisk mångfald och senast år 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Kontakt