Uppföljning av kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader i Kronobergs län inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Om publikationen

Löpnummer:
2006:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Uppföljning av kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader i Kronobergs län inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap

År 1999 antog Sveriges riksdag femton miljökvalitetsmål för ekologiskt hållbar utveckling. Under år 2001 presenterade Länsstyrelsen ett antal regionala delmål. Det nationella miljökvalitetsmålet ”ett rikt odlingslandskap” innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. Inom miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” finns ett såväl nationellt som regionalt delmål att ”senast år 2005 skall ett program finnas för hur de kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnaderna på landsbygden skall tas tillvara”.

Kontakt