Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka är ett av Ljungby kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och en av miljöerna längs den fornlämningsrika Lagadalen.

Miljön omfattar tre byar belägna i den bördiga odlingsmarken kring Lagan samt ett tiotal gravfält, länets största skeppssättning och flera enskilda gravar, alla i rumsligt samband med bymiljöerna.

Flera av gravfälten sträcker sig längs med den gamla Riksettan, andra ligger välexponerade på höjdsträckningar i landskapet eller sluttar ned mot Lagan. Bymiljöerna är i olika grad påverkade av 1800-talets skiftesreformer, men de ursprungliga bytomterna och deras samband med järnåldersgravfälten är fortsatt väl synliga.

Västra Kronoberg, och övriga Finnveden, utmärker sig genom sin höga andel höggravfält från yngre järnålder, framförallt koncentrerade till Lagadalen mellan Vidöstern i norr och Hamneda i söder, till Prästebodaån samt till området öster om Bolmen.

Kontakt