Trädplan 2009-2013

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Trädplan 2009-2013

Den absoluta majoriteten av de gamla ädellöv‐ och triviallövträden (med visst undantag för bok i bestånd och kvarlämnade hänsynsträd i form av asp och björk på hyggen) återfinns idag i de forna inägomarkerna och saknas ofta helt i skogsmarken. En stor del av de gamla björkarna och i vissa landskap även asparna återfinns även de i inägomarken.

Ett mycket stort antal rödlistade arter (se Gärdenfors 2005) har funnit sin sista fristad i de gamla träden i inägomarken. Det är fågel‐ och fladdermusarter som bor i de ihåliga träden, en mycket stor mängd insektsarter (allehanda olika ordningar som till exempel skalbaggar, halvvingar, tvåvingar, steklar och fjärilar) och spindelarter (till exempel klokrypare). Vidare finns en mycket rik mångfald av svamp‐, lav‐ och mossarter.

Kontakt