Tjust - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Tjust - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Det bärande uttrycket i Tjust utgörs av fornlämningsmiljön vars sammansättning vittnar om bebyggelseutvecklingen under tusentals år. Byn har en rik kulturhistoria och bestod tidigt av ett antal gårdar som tillhörde biskoparna i Linköping respektive Växjö. En av dessa utgjorde huvudgård för en frälseman.

Gårdarna låg under historisk tid på ett för regionen typiskt sätt spridda längs med kanten av inägomarken. I stort sett har bebyggelsen kvar dessa karaktärsdrag och landskapet utgör fortfarande ett öppet odlingslandskap. Fornlämningsmiljön ligger på en åsrygg, i skogsmark, och består av ett höggravfält, rösen, stensättningar, treuddar, resta stenar och fossil åkermark.

Tjust drabbades hårt av stormarna Gudrun och Per, 2005 respektive 2006. Merparten av den skog som växte på åsryggen blåste ner och ett stort återställningsarbete av gravfältet genomfördes.

Kontakt