Tjockskalig målarmussla i Kronobergs län - resultat från inventering av stormusslor 2000 & 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:05

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Tjockskalig målarmussla i Kronobergs län

Under år 2000 och 2005 har inventeringar av stormusslor utförts i Kronobergs län. I Sverige förekommer åtta arter av stormusslor varav sex arter har påträffats i Kronobergs län. Två av arterna funna i Kronobergs län, tjockskalig målarmussla och flat dammussla, finns med på den av Naturvårdsverket fastslagna ”rödlistan” över hotade växt- och djurarter.

Den tjockskaliga målarmusslan är dessutom upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv Natura 2000 och i Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) globala rödlista för djur.

Kontakt