Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 851-7420-19-3

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 14

Publikationstyp: Annan

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Länets nya invånare och den mångfald de kan bidra till är en nödvändighet för regionens utveckling och kompetensförsörjning. Överenskommelsen behövs för ett effektivare mottagande av asylsökande och nyanlända i länet, där individernas resurser tas tillvara samtidigt som både individens och samhällets behov tillgodoses bättre. För det krävs samverkan mot gemensamma mål.

På uppdrag av Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg har länets kommuner, berörda regionala myndigheter tillsammans med civilsamhället under drygt ett års tid arbetat med att identifiera utmaningar och behov. Dessa har sedan omvandlats till 9 delmål och 15 samverkansområden inom arbetsmarknad/ kompetens, boende, hälsa och delaktighet. Fyra övergripande områden som är ömsesidigt beroende av varandra och viktiga för etableringen i det svenska samhället.

Samverkan mellan parterna kommer så långt möjligt utgå från redan befintliga nätverk och arbetsgrupper i länet.

Kontakt