Strategi för utveckling av turismfiske och sportfiske i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2008:04

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 30

Publikationstyp: Strategi

Omslag - Strategi för utveckling av turismfiske och sportfiske i Kronobergs län

Länsstyrelsen har tagit fram ”Strategi för utveckling av turismfiske och sportfiske i Kronobergs län”. Dokumentet kommer att ligga som grund för arbetet med turismfisket inom länet de närmaste åren.

I detta strategidokument görs en kort redovisning av åtgärder som gjorts under senare år för att utveckla fisketurismen. Därefter ges en beskrivning av fiskeresurserna och deras tillgänglighet. Förslag ges på vad som bör göras för att utveckla fisket och fisketurismen.

Dokumentet är en strategi som ska omsättas i ett handlingsprogram efter förankring och godkännande från berörda. Det avses ske genom en referensgrupp.

Kontakt