Stickprovsstorlek vid övervakning av kryptogamer i ädellövskog - Del 1 och del 2

Om publikationen

Löpnummer: 2011:12

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Stickprovsstorlek vid övervakning av kryptogamer i ädellövskog - Del 1 och del 2

Inventeringen syftar till att upptäcka/kvantifiera förändringar i lav- och mossförekomst för ett antal (26) arter. Frågan är hur många objekt (lokaler) som behöver undersökas för att observerade skillnader i relativ frekvens (förändringar) skall vara statistiskt säkerställda.

Det är lätt att inse att det föreligger osäkerhet i den observerade förändringen. För att avgöra om förändring är statistiskt säkerställd eller ej, ställs storleken på förändringen i relation till osäkerheten i mätningen.

Kontakt