Skyddsvärda träd runt Vidöstern

Om publikationen

Löpnummer: 2012:25

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Skyddsvärda träd runt Vidöstern

Människan har alltid fascinerats av och känt vördnad inför gamla grova träd. De äldre träden i landskapet har ofta både en aktningsvärd historia och ett särpräglat utseende med sina håligheter, döda ved-partier och grova barkstrukturer.

En gammal knotig ek har många olika typer av livsmiljöer och kan hysa en mängd olika arter som lavar, mossor, svampar, skalbaggar, fåglar och fladdermöss. Så många som 1500 arter av mossor, lavar och svampar anses vara mer eller mindre helt beroende av eken som värd.

Gamla och håliga träd är numera ovanliga i landskapet vilket medför att arter som är knutna till dessa träd riskerar att försvinna. Ju äldre träden är desto mer ovanliga och sällsynta är de.

Kontakt