• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skaftslamkrypa - Elatine hexandra - Undersökningsmetodik

Om publikationen

Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Skaftslamkrypa - Elatine hexandra - Undersökningsmetodik

Skaftslamkrypa är en liten, krypande kärlväxt som växer i strandzonen i näringsfattiga sjöar. Den delar detta habitat med kortskottsväxter (isoetider), främst notblomster (Lobelia dortmanna).

Arten är starkt hotad (EN), främst på grund av en försämring i vattenkvalitén där arten växer. Ett åtgärdsprogram för artens bevarande har fastställts där inventering och restaurering ska genomföras. Syftet med denna rapport var att utveckla en sökprofil samt en metodik för inventering och fröbanksundersökning av skaftslamkrypa.

Skaftslamkrypans kärnförekomst är i sjöar med nära neutralt pH, låg alkalinitet, låg klorofyllhalt och låg fosfathalt. Habitatet kännetecknas av minerogena bottnar och gynnas av en vattenrörelse som motverkar deponering av organiskt material.

Kontakt