• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sågverk i Hjortsberga - Utökad undersökning

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Sågverk i Hjortsberga - Utökad undersökning, SWECO VIAK 2006

Hjortsberga sågverk lades ned 1981. Verksamheten omfattade bland annat doppning med pentaklorfenolhaltiga medel i syfte att skydda virket från blånad.

Halten pentaklorfenol i marken uppmättes vid den översiktliga undersökningen som mest till närmare 200 gånger riktvärdet för industrimark. Riktvärdet för dioxiner i jord överskreds med sju gånger på samma plats.

För grundvatten saknas svenska riktvärden, men enligt den så kallade ”Holländska listan” är halterna tydligt över gränsen för när åtgärder bör övervägas. Två av tre undersökta barkupplag som tillhörde sågverket visade sig innehålla dioxiner i en halt om som mest två gånger riktvärdet för industrimark (MKM).

Det ska dock betonas att de generella riktvärdena inte är tillämpliga för bark. Barken har sålts som jordförbättringsmedel.

Kontakt