Rapport årlig uppföljning miljömål 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport årlig uppföljning miljömål 2018

Svårigheterna med att nå uppställda miljömål är ett problem inte bara på global och nationell nivå, utan återspeglas även regionalt.

Av de miljökvalitetsmål som bedöms i Kronobergs län kommer tio inte att vara uppfyllda år 2020, trots många bra åtgärder av såväl offentliga organisationer som företag, föreningar och privatpersoner. Den bedömningen gör Länsstyrelsen i sin årliga rapport.

Länsstyrelsens uppgift är att samordna och stödja arbetet med de 14 mål som länet berörs av. Som grund för arbetet finns Regionala miljömål 2013-2020 i Kronobergs län, som konkretiserar de nationella miljökvalitetsmålen.

Exempel på de elva miljömålen är: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Frisk luft. Det enda miljömål som bedöms nära att nås i Kronobergs län till 2020 är Frisk luft.

Länsstyrelsens rapport innehåller en lång rad exempel på lokala miljösatsningar och initiativ, till exempel återanvändning av produkter, mer miljövänligt byggande, inköp av ekologiska livsmedel, vattenvårdsprojekt och miljösmart trafikplanering.

För att nå flera av miljömålen kommer det att krävas fortsatt ökade ekonomiska medel, fler styrmedel och högre prioriteringar. Annat som kan komma att behövas är formella skydd för miljön och en ökad medvetenhet/kunskap.

En stor utmaning framöver är att minska utsläppen från transportsektorn. Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning minskar, medan utsläppen från transporter ökar. Målsättningen är att all användning av fossila bränslen inom Kronobergs län ska ha upphört 2030. Det är ett mål som kan nås, men som kräver att fler åtgärder vidtas. En annan målsättning är att Kronobergs län år 2050 ska vara ett plusenergilän.

Det innebär att produktionen av förnybar energi och biobränsle överstiger den totala energianvändningen, det vill säga att länet blir självförsörjande och kan exportera förnybar energi.

Kontakt