Räkna Q - Rapport över arbetet med det nationella projektet Räkna Q i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Räkna Q - Rapport över arbetet med det nationella projektet Räkna Q i Kronobergs län

År 1987 infördes Plan- och bygglagen och landets kommuner fick därmed ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärdena i den byggda miljön. I denna lag gavs kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Det utökade ansvaret förutsatte att kommunerna fick stöd i form av kunskap och råd från länsstyrelserna och länsmuseerna. Utöver detta fick länsstyrelserna ett tillsynsansvar att följa plan- och byggutvecklingen i länet och länsmuseerna skulle svara för kunskapsuppbyggnaden om länets kulturmiljöer.

Kontakt