Räkna Q - Rapport över arbetet med det nationella projektet Räkna Q i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Räkna Q - Rapport över arbetet med det nationella projektet Räkna Q i Kronobergs län

År 1987 infördes Plan- och bygglagen och landets kommuner fick därmed ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärdena i den byggda miljön. I denna lag gavs kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Det utökade ansvaret förutsatte att kommunerna fick stöd i form av kunskap och råd från länsstyrelserna och länsmuseerna. Utöver detta fick länsstyrelserna ett tillsynsansvar att följa plan- och byggutvecklingen i länet och länsmuseerna skulle svara för kunskapsuppbyggnaden om länets kulturmiljöer.

Kontakt