Planeringsunderlag för våtmarksrestaurering, den slutliga versionen,

Om publikationen

Löpnummer:
2007:39
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Planeringsunderlag för våtmarksrestaurering, den slutliga versionen,

I det av riksdagen antagna miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker finns ett delmål som säger att minst 12 000 ha våtmarker och småvatten skall anläggas eller återställas fram till år 2010.

På regional nivå i Kronobergs län är detta nerbrutet till 250 ha. I det nya landsbygdsprogrammet 2007-2013 ingår anläggning och restaurering av våtmarker och våta betes- och slåttermarker i ersättningsformen ”Utvald miljö” där länsstyrelsen kan prioritera åtgärder utifrån regionala förhållanden.

Regeringen har i regleringsbrevet för 2007-2008 gett länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta regionala planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker samt att bedriva uppsökande verksamhet i samarbete med kommuner och markägarorganisationer.

Kontakt