Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 1997

Om publikationen

Löpnummer: 1999:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 1999

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 1997

Högmossar uppfattas ofta som stadiga biotoper, men senare års igenväxning och minskning av antalet spelande orrar tyder emellertid på att så inte är fallet.

Övervakning av fåglar ger oss inte bara svar om fågelbeståndens förändringar utan kan också ge de första signalerna om storskaliga miljöförändringar.

I syfte att övervaka ett urval fågelarter, för att kunna upptäcka eventuella förändringar i deras populationsstorlekar, har fågelfaunan inventerats på 7 högmossar i Kronobergs län under 1997.

Kontakt