Naturvärdesinventering Möckeln-Väraberga, Hackekvarn

Om publikationen

Löpnummer: 2009:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 162

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Naturvärdesinventering Möckeln-Väraberga, Hackekvarn

I sjöarna Åsnen och Möckeln samt i områdena kring dessa finns mycket höga naturvärden. En del av naturvärdena har redan uppmärksammats och skyddats genom befintliga reservatsavsättningar.

De värden som finns i och i anslutningen till vattnet har dock varit relativt förbisedda i tidigare arbeten med områdesskydd. Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av naturvärdesbedömningar som kommer att utgöra ett viktigt underlagsmaterial för det fortsatta arbetet med att skydda limniska objekt i Kronobergs län.

Syftet med denna rapport är att genomföra naturvärdesbedömningar i områden vilka i samråd med Naturvårdsverket bedömts vara nationellt särskilt värdefulla.

Kontakt