Naturvärdesinventering Möckeln-Väraberga, Hackekvarn

Om publikationen

Löpnummer:
2009:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
162
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Naturvärdesinventering Möckeln-Väraberga, Hackekvarn

I sjöarna Åsnen och Möckeln samt i områdena kring dessa finns mycket höga naturvärden. En del av naturvärdena har redan uppmärksammats och skyddats genom befintliga reservatsavsättningar.

De värden som finns i och i anslutningen till vattnet har dock varit relativt förbisedda i tidigare arbeten med områdesskydd. Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av naturvärdesbedömningar som kommer att utgöra ett viktigt underlagsmaterial för det fortsatta arbetet med att skydda limniska objekt i Kronobergs län.

Syftet med denna rapport är att genomföra naturvärdesbedömningar i områden vilka i samråd med Naturvårdsverket bedömts vara nationellt särskilt värdefulla.

Kontakt