• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvärdesinventering av Lilla Helge å - hydromorfologi och biologi

Om publikationen

Löpnummer:
2009:17
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Naturvärdesinventering av Lilla Helge å - hydromorfologi och biologi

Den hydromorfologiska inventeringen visar att Lilla Helge å delvis är styrd av den storskaliga geomorfologin runt vattendrag. Genom långsträckta moränryggar har det skapats en variation av jordarter.

Där fåran skär över en moränrygg bildas sten‐ och blockrika delsträckor med brantare lutning och högre flödeshastigheter. Uppströms Tjurkö kvarn rinner Lilla Helge å i ett finkornigt material som har överlagrats av kärrtorv.

Kontakt