Naturvärdesinventering av Lilla Helge å - hydromorfologi och biologi

Om publikationen

Löpnummer: 2009:17

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Naturvärdesinventering av Lilla Helge å - hydromorfologi och biologi

Den hydromorfologiska inventeringen visar att Lilla Helge å delvis är styrd av den storskaliga geomorfologin runt vattendrag. Genom långsträckta moränryggar har det skapats en variation av jordarter.

Där fåran skär över en moränrygg bildas sten‐ och blockrika delsträckor med brantare lutning och högre flödeshastigheter. Uppströms Tjurkö kvarn rinner Lilla Helge å i ett finkornigt material som har överlagrats av kärrtorv.

Kontakt