Naturvärdesinventering av Helge å mellan Stensjön och Agunnarydsjön - hydromorfologi och biologi

Om publikationen

Löpnummer:
2009:18
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Naturvärdesinventering av Helge å mellan Stensjön och Agunnarydsjön - hydromorfologi och biologi

Helge å norr om Agunnaryd undersöktes avseende hydromorfologin och biologin. Landskapet runt Helge å norr om Agunnaryd domineras av småkulligt flackt landskap.

Topografin varierar mellan 136 m.ö.h. till strax över 150 m.ö.h. De högsta höjderna förekommer väster om Helge å, där en långsträckt moränrygg löper i nordöstlig riktning. Variationen har inneburit att Helge å rinner omväxlande mellan blockrik morän och finkorniga fluviala sediment.

Det ger en stor variation avseende strömhastigheter, vattendjup och bottensubstrat. Den största bredden och djupet får Helge å i finkorniga sediment medan strömsträckorna ofta är under 1 meter djupa och betydligt smalare.

Kontakt