Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog - förslag till nytt delprogram

Om publikationen

Löpnummer:
2011:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog - förslag till nytt delprogram

Under våren 2009 gav Länsstyrelsen i Kronobergs län uppdrag åt Naturcentrum AB att under hösten göra en studie över hur en framtida miljöövervakning av naturvårdsintressanta epifytiska lavar och mossor i ädellövskog ska se ut. Med naturvårdsintressanta arter menas i princip rödlistade arter och indikatorarter.

Kontakt