Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog - förslag till nytt delprogram

Om publikationen

Löpnummer: 2011:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog - förslag till nytt delprogram

Under våren 2009 gav Länsstyrelsen i Kronobergs län uppdrag åt Naturcentrum AB att under hösten göra en studie över hur en framtida miljöövervakning av naturvårdsintressanta epifytiska lavar och mossor i ädellövskog ska se ut. Med naturvårdsintressanta arter menas i princip rödlistade arter och indikatorarter.

Kontakt