Metodtest för bedömning av gynnsam bevarandestatus

Om publikationen

Löpnummer:
2005:07
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Metodtest för bedömning av gynnsam bevarandestatus

Följande rapport är ett av flera olika metodtester som utförts i odlingslandskapet under 2003 och som ingår i Naturvårdsverkets projekt ”Uppföljning av värdefull natur och Natura 2000- områden”.

Följande metodtest har utförts i habitaten Artrika torra – friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 6270, Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat 6230 och Torra hedar 4030. Inventeringen har utförts av Oskar Kullingsjö och Tobias Ivarsson i Kronobergs län.

Kontakt