Malbiotoper i Möckelnområdet - inventering och provfiske sommaren 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001:28
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Malbiotoper i Möckelnområdet - inventering och provfiske sommaren 2001

Malen (Silurus glanis) är vår största sötvattensfisk och klassas som akut hotad i den av Naturvårdsverket fastslagna så kallade ”rödlistan” över hotade djur- och växtarter i Sverige.

Under 1900-talet har förekomsterna av mal i svenska vattensystem minskat kraftigt och idag återstår endast tre områden med naturliga bestånd. Nedre delen av Emån, sjön Båven i Nyköpingsåns avrinningsområde samt Möckeln med flera sjöar i Helgeåns avrinningsområde.

Under sommaren 2001 utfördes en inventering av malbiotoper i Möckelnområdet med syftet att kartera viktiga uppväxt- och lekområden för mal. Resultatet av inventeringen skall bland annat användas vid planering och skötsel av nya och befintliga naturreservat i och omkring Möckeln.

Kontakt