Lädja-Rösås - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Lädja-Rösås - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Lädja-Rösås är ett av Växjö kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends centralbygder. Det aktuella området ligger invid dess nordliga gräns och fornlämningsbilden vittnar om en bosättningshistoria som åtminstone går ner i bronsålder, troligen ännu längre tillbaka.

Fornlämningsbilden karaktäriseras av ett antal gravrösen från bronsåldern och/eller äldsta järnåldern men indikationer finns som talar för att området också kan ha varit ianspråktaget under yngre delar av vår förhistoria.

Flera av områdets enheter var dock väletablerade byar eller gårdar under medeltid. Riksintressets bärande värde utgörs av dess landskaps- och bebyggelsehistoria som har kommit till uttryck på en mångfald sätt.

Kontakt