Kyrkogårdar i Kronobergs län - En inventering av skyddsvärda träd, kärlväxtflora, ängssvampar och kryptogamer 2006-2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kyrkogårdar i Kronobergs län - En inventering av skyddsvärda träd, kärlväxtflora, ängssvampar och kryptogamer 2006-2009

Under senhösten och vintern 2006-2007 samt försommaren 2007 gjordes en inventering av trädskiktet på 33 av Kronobergs läns kyrkogårdar.

Tobias Ivarsson inventerade 27 av kyrkogårdarna på uppdrag av länsstyrelsen; övriga kyrkogårdar inventerades genom länsstyrelsen. Inventeringen baserades på metoden för inventering av skyddsvärda träd, framtagen i samarbete mellan Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

I samband med att träden inventerades, undersöktes även kärlväxt- och ängssvampflora, stenmurar och buskskikt.

Kontakt