Kyrkogårdar i Kronobergs län - En inventering av skyddsvärda träd, kärlväxtflora, ängssvampar och kryptogamer 2006-2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Kyrkogårdar i Kronobergs län - En inventering av skyddsvärda träd, kärlväxtflora, ängssvampar och kryptogamer 2006-2009

Under senhösten och vintern 2006-2007 samt försommaren 2007 gjordes en inventering av trädskiktet på 33 av Kronobergs läns kyrkogårdar.

Tobias Ivarsson inventerade 27 av kyrkogårdarna på uppdrag av länsstyrelsen; övriga kyrkogårdar inventerades genom länsstyrelsen. Inventeringen baserades på metoden för inventering av skyddsvärda träd, framtagen i samarbete mellan Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

I samband med att träden inventerades, undersöktes även kärlväxt- och ängssvampflora, stenmurar och buskskikt.

Kontakt