Kulturmiljöövervakning i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
200:43
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Kulturmiljöövervakning i Kronobergs län

Föreliggande rapport är ett första steg för att påbörja arbetet med en regional kulturmiljöövervakning i Kronobergs län. Behovet av att skapa metoder för att tydliggöra förändringar i kulturmiljön kommer dels av en ambition att skapa en mer offensiv verksamhet och dels av en strävan att skapa uppföljningsbara miljömål. Eftersom detta är en metodstudie har vi valt att endast arbeta med ett fåtal referensstudier.

För studierna av agrara miljöer har elva referensbyar valts ut i länet. De utgör en blandning av riksintressen, byar som är upptagna i kulturminnesprogram samt sådana som tidigare inte uppmärksammats inom kulturmiljövården.

Kontakt